منشور اخلاقی

 1. احترام به قوانين و ضوابط سازماني و رعايت آنها.
 2. صداقت در كردار، گفتار، رفتار.
 3. حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران.
 4. مشاركت فعال در پيشبرد امور شركت، تعهد به فعاليت‌هاي گروهي و ياري‌رساني به ديگران.
 5. وفاداري و احساس مسئوليت نسبت به سازمان، ترجيح دادن منافع شركت به منافع شخصي و دفاع از حريم شركت در جامعه.
 6. داشتن وجدان كاري و بكاربردن تمام سعي و توان خود براي انجام وظائف محوله.
 7. مقابله با شايعه سازي و پرهيز از تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد ميان كاركنان را تضعيف نمايد.
 8. رعايت نزاكت و ادب در برخوردهاي اجتماعي و منع حركت‌هايي كه موجب هتك حرمت ديگران شود.
 9. رعايت نظم، انضباط و آراستگي.
 10. رعايت مقررات ايمني و بهداشتي به منظور حفظ سلامت خود و ديگران.
 11. عدم تبعيض (نژادي، قومي، خويشاوندي، مذهبي، جنسي).
 12. پرهيز از اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف، وجه نقد و يا تسهيلات از طرف‌هاي تجاري شركت.
 13. برقراري توازن و اعتدال بين كار و زندگي خانوادگي.
 14. عدم استفاده شخصي غيرمجاز از دارائيهاي شركت.
 15. اعتماد و احترام متقابل ميان افراد.
 16. ممنوعيت استفاده از دخانيات در محل كار و عدم مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي.
 17. رعايت دستورات و راهنمائي‌هاي مقامات ارشد.
 18. حفظ حريم شخصي و آزادي ديگران.
 19. ممنوع بودن داد و ستدهاي شخصي در محل كار.
 20. تلاش در جهت كسب رضايت مراجعين و مشتريان شغلي خود.

ترجمه این متن به انگلیسی: enEnglish