فرومولیبدن

فرو مولیبدن برای تولید فولاد های مقاوم در حرارت های بالا مورد استفاده قرار می گیردمعمولا” فولادهای مولیبدن دار را بوسیله اضافه نمودن مقادیر جزئی از فرو مولیبدن تولید می کنند؛ چون فرو مولیبدن در حدود ۵۰ الی ۶۵ در صد MO  در بر دارد . جهت تولید فرو مولیبدن ابتدا اکسید مولیبدن را پس از تشویه و بر طرف نمودن گوگرد اضافی آن با آمونیاک ترکیب می­ نمایند تا تبدیل به مولیبدن آمونیاک Amonnioum  شود. سپس اکسید حاصله را در کوره الکتریکی با زغال و آهن احیاء می کنند و فرو مولیبدن بدست می آید.

ترجمه این متن به انگلیسی: enEnglish